Algemene Voorwaarden Notariskantoor Feikema & Opdrachtgeving

 1. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

 2. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

 3. De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of ander zaken, geen uitgezonderd.

 4. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de notaris. Als de opdracht wordt versterkt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

 5. Het in ontvangst nemen van een door/namens de notaris op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de notaris, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.
  De ontvangst door de notaris van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

 6. Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijke overleg met de opdrachtgever voeren. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

 7. De notaris licht de cliŽnten tijdig en duidelijk voor over de financiŽle consequenties van zijn inschakeling.
  De notaris deelt tijdig aan de cliŽnten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
  De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliŽnt.

 8. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariŽle akte is de notaris bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor onder 7 bepaald. Ingeval aan de werkzaamheden van de notaris een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt de notaris zijn honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijk bepaling in de koopovereenkomst.

 9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliŽnt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijk rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliŽnt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliŽnt.

 10. Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

   • in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliŽntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiŽren van de identiteit omvat;

   • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijk Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie of voordoet.

 11. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notarissen en al de overige die personen bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.

 12. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderen.

 13. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor http://www.knb.nl/en http://www.degeschillencommissie.nl/.

 14. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

 15. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ĎSpelregels voor notaris en consumentí. Deze brochure is terug te vinden op http://www.knb.nl/en kan op verzoek worden verstrekt.